Koçfinans

Kişisel Verilerin Korunması

Başvuru Formu

Kişisel Verilerin İşlenmesi PolitikasıKOÇ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Koç Finansman Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, https://www.kocfinans.com.tr/media/2665/politika.pdf internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış Koç Finansman Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebeplere dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
  • Kredi başvuru ve kredi kullandırma süreçlerinin, sigorta poliçelerinin oluşturulması ve takibi,
  • Kredi ödeme işlemleri takibi,
  • Gerekmesi durumunda risk değerlendirilmesi yapılması için tarafınıza, varsa kefilinize, şirket ortaklarınıza ve yetkililerine veya siz ve sayılanların birinci dereceden yakınlarına ilişkin finansal risk skoru ve mali istihbarat sorgulaması yapılması.
  • Sigorta tekliflerinin sunulması, bunlara ilişkin poliçelerin oluşturulması.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Finansal düzenlemelere uyum, kara paranın aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi, yaptırımlar ve ambargolara ilişkin mevzuata uyum sağlama,
 • Vergi kaçakçılığı ile mücadele ve vergi kontrolünün ve bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Finansal ve sigorta işlemlerinin takibi,
 • Etkinlik yönetimi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kredilendirme süreçlerinin performansının ve kalitesinin ölçülmesi,
 • Kredi süreçleri risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,
 • Gerekmesi durumunda risk değerlendirilmesi yapılması için tarafınıza, varsa kefilinize, şirket ortaklarınıza ve yetkililerine veya siz ve sayılanların birinci dereceden yakınlarına ilişkin finansal risk skoru ve mali istihbarat sorgulaması yapılması.Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.


Açık rızanızın varlığı halinde ise,

 • İletişim, kimlik, finansal bilgi, müşteri bilgisi verilerinizin sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından ilgili sunulan ürün ve hizmetlerin kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi,
 • İletişim onayınız kapsamında tercih edilen iletişim kanalı üzerinden paylaşılan iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu amaçla kimlik, finansal ve iletişim verilerinizin işlenmesi.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda meşru menfaatlerimiz çerçevesinde iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına yönelik kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ve fiziki ortamda olmak üzere e-posta, iletişim merkezi, mahkeme veya resmi kurumlar, Şirketimizin internet siteleri ve mikro internet siteleri, Şirketimizin mobil uygulaması, Şirketimizin sosyal medya hesapları, iş ortağı bayilerimiz, araç satışı yapılan internet portalleri, faks, SMS, Kredi Kayıt Bürosu (KKB), CCTV, fiziki, Emniyet Genel Müdürlüğü araç rehin bilgisi sorgulama platformu, MERNİS adres sorgulama platformu ve Gelir İradesi Başkanlığı vergi levhası sorgulama platformu kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır.

d) İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Koç Çamlıca İş Merkezi A Blok 34700 Üsküdar / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kocfinans@kocfinans.hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Farklı veri sahipleri için olan Aydınlatma Metinlerine de aşağıdan erişebilirsiniz:

KVK Müşteri Aydınlatma Metni

KVK Teminat Veren ve Aile Üyesi Aydınlatma Metni

KVK Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

KVK Kurumsal Müşteri Aydınlatma Metni

KVK Alt İşveren Çalışanları Aydınlatma Metni

KVK İlgili Kişi Başvuru Süreci Aydınlatma Metni